Wa─žda mill-akbar dilemmi ta 'kull utent ta' Instagram hija mqassra fil-mistoqsija li ─íejja Min ma jimxix fuq instagram? Jekk qed tistaqsi min waqaf warajk issa taf li:

Il-klassika ssegwi b'segwitu Instagram Dan jaffettwa n-numru ta 'segwa─ői fil-kont tieg─žek, li jsegwuk sabiex int ukoll issegwihom.

Madankollu, din il-prattika hija anqas u inqas utli min─žabba li ─žafna mill-─žin ma jkollokx idea ta 'min hu l-utent, anke jekk tkun kisbethom permezz ta' pa─íni g─žal jiksbu segwa─ői fuq Instagram ─žieles

Dawk is-segwa─ői jmorru fa─őli imma meta n-nies ta ÔÇÖfidu─őja jieqfu warajk mhuwiex l-istess, fÔÇÖdak il-mument trid tiskopri min waqaf warajk u allura tag─žmluh bla ─žsara g─žal dak il-kont.

G─žaliex naf min ma jimxix fuq Instagram?

Dan jiddependi mit-tip ta 'profil li g─žandek.

Jekk g─žandek a kont personali tista 'tie─žu l-libert├á li tikkuntattja lill-utent peress li jista' jkun li g─žamlu hekk g─žal kwalunkwe ra─íuni mhux importanti, fi kont tal-kumpanija huwa aktar diffi─őli, trid tanalizza jekk xi ─ža─ía tfalli fil-karigi tieg─žek. Forsi bdejt li:

 • Ippubblika kontenut li mhux relevanti iktar spiss mis-soltu
 • U┼╝a l-istess kontenut fin-netwerks so─őjali kollha biex tidduplika l-informazzjoni
 • Waqqaf il-pubblikazzjoni tal-kontenut u ttraskura l-kont
 • Is-segwa─ői tieg─žek ma jikkunsmawx il-kontenut ta 'dan in-netwerk so─őjali u nbidlu g─žal pjattaforma o─žra

Li tifhem il-problema li titlef is-segwa─ői tista 'ttejjeb il-vi┼╝ibbilt├á, l-interazzjoni tieg─žek, l-immarkar u l-profittabilit├á tan-negozju tieg─žek.

G─žodda biex tkun taf min ma jsegwix fuq Instagram

Fuq Instagram, huwa fa─őli li tkun taf min issegwi u min warajk, i─ő─őekkja t-taqsimiet segwita u wara.

Imma jekk trid tkun taf min ma jsegwokx G─žandek disponibbli dawn l-applikazzjonijiet / g─žodod li b─žalissa huma l-aqwa fis-suq:

Crowdfire:

Huwa applikazzjoni Ma─žluq fuq 2010, li jservi mhux biss g─žal Instagram, i┼╝da wkoll g─žal Twitter, WordPress, Shopify, Youtube, Pinterest u aktar. Huwa jwieg─žed li jg─žinek po─í─íi ru─žek fin-netwerks. Huwa ideali g─žal intraprendituri, negozji ┼╝g─žar, influwenzat, mikroinfluwenziartisti, fil-qosor, kull min irid itejjeb il-pre┼╝enza tag─žhom fuq l-internet.

applikazzjoni tal-crowdfire li waqaf warajja

Po─í─íi postijiet regolari b'kontenut interessanti relatat mal-postijiet karatteristi─ői tal-profil tieg─žek f'livell sig─žat ta 'traffiku mi┼╝juda, bil-possibbilt├á li jipprogrammawhom kull ─íimg─ža.

G─žandha magna ta 'ri─őerka li turi profili bis-segwa─ői tag─žha u tista' tikkopjahom, toffrilek l-g─ža┼╝la li ssegwihom kollha biex jg─žinuk ┼╝┼╝id l-udjenza tieg─žek, permezz tal-magni tat-tiftix tal-kliem kjavi tag─žha. Iffiltra kontijiet mhux attivi u tista 'tintera─íixxi ma' nies minn netwerks so─őjali o─žra tieg─žek.

Parti mill-immani─í─íjar tal-kont tieg─žek tinkludi l- Twassil awtomatiku tal-messa─í─í biex nilqg─žu is-segwa─ői l-─íodda tieg─žek. Jippermettilek ukoll taf min waqaf warajk. Min minn dawk li jsegwuk u li waqfu jsegwuh dan l-a─ž─žar, dan huwa mag─žruf b─žala "Check Check".

Tinkorpora funzjoni ta ' lista bajda fejn tista 'tindika lill-applikazzjoni lill-utenti li ma tridx tieqaf issegwi u lista o─žra li fiha tista' tinkludi dawk il-profili li m'intix interessati li ssegwi. Dan il-mod tista 'tikkonfigura s-su─í─íerimenti li CrowdFire joffrilek.

Fil-prin─őipju CrowdFire joffri tieg─žu tiffunzjona b'mod limitat u ─žieles, biex ikollok a─ő─őess g─žall-g─ža┼╝liet avvanzati trid t─žallas g─žas-servizz.

Ni┼╝┼╝el Crowdfire

NoMeSigue.com

Din hija applikazzjoni tal-web li huwa wkoll disponibbli g─žal apparati Android, li mag─žhom tista 'tara b'mod sempli─ői ─žafna lil min issegwi u ma jsegwix fuq in-netwerks so─őjali tieg─žek, spe─őifikament Twitter u l-favorit tieg─ži, Instagram.

Su il-funzjonalit├á hija pjuttost simili g─žal CrowdFire:

 • Dan jurik in- ÔÇťNo FollowersÔÇŁ ÔÇőÔÇőtieg─žek
 • Jippermetti wkoll li tara min ma jsegwikx fuq Instagram
 • "Il-Fannijiet", jew dak li hu l-istess, dawk li jsegwuk, anke jekk ma ssegwixhom
 • Segwitu re─őiproku
 • G─žandha l-funzjoni ta '"Segwenti ta' Kopja" li mag─žha tista 'tid─žol l-username ta' kontijiet li mag─žhom tikkompeti biex tara malajr u ssegwi min isegwihom, u g─žalhekk jistg─žu jkunu interessati li jsegwuk ukoll
 • B '"I─ő─őekkja l-─Žbiberija" tista' tara jekk kont jimxi warajk, issegwih jew it-tnejn
 • Il- "Permess" jew "il-Lista l-Bajda" ipo─í─íu l-kontijiet kollha li ma tridx isegwu, anke jekk ma jsegwux
 • Il- "Lista l-Iswed" li fiha tista 'tpo─í─íi lil dawk in-nies li ma ssegwix u lanqas biss trid issibhom fis-su─í─íerimenti ta' segwitu.

Dawn huma kollha funzjonijiet li tista 'ta─ő─őessa b'xejn, jekk tni┼╝┼╝el il-ver┼╝joni Pro ta 'l-applikazzjoni tista' tara wkoll is- ÔÇťDik segwa─ői tieg─žekÔÇŁ li segwew u mhux (utli biex tevalwa jekk il-kontenut tieg─žek huwiex xieraq g─žal ─őerti miri) u biex tara s- ÔÇťsegwa─ői ─íoddaÔÇŁ. min int qed tattira bil-kontenut tieg─žek

Kull g─ža┼╝la li titlob id-dejta tag─žna g─žandha ti─íi riveduta, ara dak li jing─žad dwaru fir-revi┼╝jonijiet differenti u kummenti u klassifikazzjonijiet fil-ma─ž┼╝en tal-applikazzjoni, li jistg─žu jiggwidawna dwar il-le─íittimit├á u l-affidabbilt├á tal-applikazzjoni, wara kollox qed tafda d-dejta tal-a─ő─őess tieg─žek g─žall-kont Instagram tieg─žek.
Ni┼╝┼╝el Nomesigue g─žal Android

Unfollowgram

Hija applikazzjoni popolari ─žafna, ─žielsa, sempli─ői, imma effi─őjenti ─žafna li j─žalluk jamministraw is-segwa─ői tieg─žek u segwaha biex tkun taf min waqaf warajk fuq Instagram.

Kif tkun taf min ma jsegwikx fuq Instagram Instagram unfollowgram Huwa sempli─ői ─žafna, li tista 'tkun taf b'─őertezza li l-utenti li ssegwi mhumiex qed isegwuk. Se tara wkoll il-profili ta 'dawk li jsegwuk u li mhux qed issegwi. L-interface tag─žha huwa estremament fa─őli u bi klikk wa─žda biss tista 'tindika lil min trid issegwi jew li ma tridx tidher.

L-algoritmu operattiv tieg─žu huwa responsabbli biex iqabbel l-istatisti─ői tas-segwa─ői u s-segwa─ői tieg─žek, u joffrilek f'kull sessjoni l-informazzjoni a─í─íornata g─žal dak il-mument ta 'konnessjoni.

A─í─íornament: Unfollowgram issa jista 'jintu┼╝a biss g─žal twitter kif jidher fil-messa─í─í hawn ta─žt

unfollowgram ma ja─ždimx ma 'instagram

Mhux siguri

Jekk dak li qed tfittex minbarra li taf min ma jsegwix int hu te─žles minn dawn in-nies Din l-applikazzjoni web im─žallsa ta─ždem spe─őifikament kif jimplika l-isem: Fast.

Bil-Fast-unfollow nistg─žu nieqfu binarji tal-kontijiet "bil-kbir", Huwa spe─őjalment utli g─žal nies li jimmani─í─íjaw kontijiet jew kontijiet multipli b'─žafna segwa─ői, sabiex tkun tista 'tnaddaf il-kont tieg─žek ta' segwa─ői mhux mixtieqa, u segwa─ői tal-fatati li ma jikkontribwixxu xejn g─žall-kont tieg─žek.

 • Iffirma malajr kemm biss bl-indirizz elettroniku u l-password
 • ┼╗id il-kontijiet Instagram kollha li g─žandek b┼╝onn mal-username u l-password
 • Tista 'tixtri pakketti ta' ma tinstabx u aktar ma tixtri l-prezz a─žjar int se taqbad
 • Fast-unfollow jippermettilek li tattiva modalit├á awtomatika biex tieqaf issegwi dawk in-nies li ma jsegwux lura
 • Tista 'wkoll tag─žmel il- "Lista bajda" tieg─žek stess biex tinkludi ─žbieb jew ─őelebritajiet li ma jimpurtax li ─íejjin, anke jekk ma jsegwux
 • Il-─žlasijiet jistg─žu jsiru permezz ta ÔÇÖPayPal jew bÔÇÖkarta taÔÇÖ kreditu

min ma jsegwix fuq instagram bi instagram li ma jintemmux

Mag─žha ma jkollokx g─žalfejn tag─žmel ix-xog─žol manwalment u wa─žda wa─žda, tista 'tag─žmel sa 200 ma jintemmx kuljum. Huwa a jikkumplimenta li g─žandek i┼╝┼╝omm f'mo─ž─žok g─žaliex hija effettiva ─žafna, g─žalkemm b'differenza mill-applikazzjonijiet ta 'qabel imsemmija dan mhux se jindika min ma jsegwikx.

Il-─ža─ía tajba hija li t─žallik te─žles minn dawk l-ebda segwa─ői fuq Instagram malajr.

Mhux siguri programmabbli, li tkun kapa─ői tiddiskrimina bejniethom Segwitu re─őiproku sabiex ma tieqafx issegwi, a─ő─őidentalment, lil dawk li jsegwuk. U toffri wkoll l-g─ža┼╝la ta '"lista bajda" ta' dawk il-profili li m'intix interessat li ssegwi.

Tni┼╝┼╝il li ma jinstabx malajr
Jekk ma tafx kif tni┼╝┼╝el vidjow minn instagram, i─ő─őekkja dan it-tutorja fuq kif tni┼╝┼╝el vidjos instagram permezz tal-mowbajl u / jew tal-kompjuter

Instafollow

min warajja u min mhux fuq instagram ma instafollow

Hija applikazzjoni ─žafna fa─őli biex tu┼╝ah, popolari u effettiv g─žall-immani─í─íjar ta ÔÇÖInstagram. G─žandu konfigurazzjoni g─žall-utenti li ja─ő─őessaw l-app bÔÇÖxejn u joffri katalogu aktar komplut ta ÔÇÖfunzjonalitajiet g─žall-utenti tal-metodu taÔÇÖ ─žlas.

Instafollow ja─ždem ukoll b─žala applikazzjoni biex tkun taf min jieqaf warajk fuq instagram. Tista ' taf min mhux warajk, li waqaf warajk, li jsegwi lili fuq Instagram u ser ikollu n-numri disponibbli li j─žalluk taf kemm segwa─ői ─íodda g─žandek, min huma l-fannijiet tieg─žek, li imblukkawk, x'inhuma tieg─žek ritratti a─žjar, dawk li j─žobbu u dawk li j─žobbuhom.

Instafollow joffrilek il-plus li j─žalluk timmani─í─íja kontijiet multipli u segwi min tassew jinteressak.

Bl-app b'xejn inti tista 'tkun taf kemm segwa─ői ─íodda g─žandek u kemm waqfu warajk. Dan jurik min huma l-fannijiet u l-─žbieb komuni li g─žandek ma 'dawk li ma jsegwux. Possibbilt├á ta 'amministrazzjoni kontijiet ta 'sa utenti 10.000.

Il-ver┼╝joni Premium minbarra l-benefi─ő─őji tal-modalit├á bla ─žlas, toffri l-possibbilt├á li tkun taf min imblukkak. Huwa ─žieles mir-reklamar u tista 'tmexxi diversi kontijiet.

Funzjonijiet o─žra li jit─žallsu jinkludu wkoll:

Verifika ta ÔÇÖsegwa─ői, fannijiet, l-aqwa segwa─ői, klassifikazzjoni tas-segwa─ői tieg─žek skont l-attivit├á u l-popolarit├á tag─žhom. Anali┼╝i tal-popolarit├á tal-pubblikazzjonijiet tieg─žek.

Ni┼╝┼╝el InstaFollow
─Žafna qarrejja kienu jistaqsu lili dwarhom ara instagram privat u kif tag─žmel dan Tista 'tag─žti ─žarsa lejn l-informazzjoni kollha li stajt nikkompila dwar dan is-su─í─íett.

Followers Track g─žal Instagram

segwa─ői track g─žal instagram

App super kompluta o─žra biex tinvestiga u tanalizza l-attivit├á kollha fil-kont tieg─žek. Huwa disponibbli biss g─žas-sistema operattiva IOS u l-iktar ─ža─ía interessanti li toffri:

 • L-interazzjoni tas-segwa─ői / mhux segwa─ői tieg─žek fil-postijiet tieg─žek
 • Utenti li qatt ma j─žobbu l-attivit├á tieg─žek
 • Il-kontenut li ja─ždem l-a─žjar g─žalik
Ni┼╝┼╝el il-Followers Track g─žal Instagram

Analizzatur tal-IG

app analizzatur li ma jimxix warajk

Din l-applikazzjoni hija wkoll disponibbli g─žat-tuffie─ž u gradwalment takkwista sehem mis-suq min─žabba l-popolarit├á tag─žha. Je─žtie─í iOS 10.0 jew aktar tard u huwa b'xejn, g─žalkemm jinkludi karatteristi─ői ta '─žlas avvanzati. Dawn huma l-funzjonijiet li jispikkaw fil-ma─ž┼╝en tal-app:

 • Sib min mhux warajja
 • Ieqaf wara
 • Anali┼╝i dettaljata tas-segwa─ői tieg─žek
 • Track u tanalizza segwa─ői tieg─žek
 • Skopri liema segwa─ői ma jsegwikx
 • Jippermetti wkoll li ─Žares in-numru totali ta '─žwejje─í b─žal dawn
 • Il-firxa totali tal-kont tieg─žek (ukoll fuq Twitter)
 • L-istorja s─ži─ža tal-profil tieg─žek j─žobb l-evoluzzjoni
Ni┼╝┼╝el IG Analyzer

Followers PRO g─žal Instagram

Fl-a─ž─žarnett, din l-g─žodda funzjonali ─žafna tara f'sekondi min m'g─žadux warajk, minbarra funzjonijiet o─žra. Din l-app tal-iOS hija g─žodda ta ÔÇÖanali┼╝i taÔÇÖ segwitu fejn tista ÔÇÖssegwi kwa┼╝i l-attivit├á kollha li sse─ž─ž kuljum fil-kont tieg─žek.

Jippermetti li tenfasizza l-iktar fannijiet attivi biex tkun tista 'tikkomunika mag─žhom, il-─žwejje─í kollha ─í─íenerati u ─žafna g─ža┼╝liet biex jintra─ő─őaw il-profil tieg─žek kompletament. B'dawn il-metri─ői tinduna s-segwa─ői kollha li forsi g─žamlu is-segwitu re─őiproku i┼╝da di─í├á waqfu jaraw il-kont tieg─žek.

Segwa─ői Pro + Instagram

Ni┼╝┼╝el b'xejn Followers PRO g─žall-Instagram

Segwenti tal-App Jissottomettu

Din l-applikazzjoni sempli─ői biex tkun taf min jimxi warajk fuq Instagram u min ma jsegwikx jippermetti wkoll diversi funzjonijiet:

 • Ara l-kontijiet li ssegwi imma ma jimxux warajk
 • Itfa 'l-utenti immedjatament u malajr
 • M'hemm l-ebda segwitu tal-kontijiet 20 f'20 (modalit├á bl-ingrossa)
 • Ara l-kontijiet li waqfu warajk
Installa Followers Unfollowers fuq Android

Kif tkun taf min warajk fuq Instagram

Wara li rajt din l-informazzjoni biex tara liema nies isegwu l-kont tieg─žek, di─í├á g─žandek iktar g─žarfien dwar min i┼╝ur il-profil tal-instagram tieg─žek.

F'dan il-blog int taf g─žodda biex tkun taf statistika u dejta, kwalunkwe ┼╝ball ta 'instagram bis-soluzzjoni tieg─žu, tara nies li huma wkoll fuq Facebook, Google, jifhmu l-im─íieba ta' segwa─ői f'2019 u ovvjament ara "min isegwi lili fuq instagram".

Segwi l-pariri tag─žna biex i┼╝┼╝id is-segwa─ői tieg─žek, l-apps biex tanalizza l-kont tieg─žek, a─í─íornamenti tal-pjattaforma u a─žbarijiet interessanti dwar min g─žandu aktar segwa─ői fuq Instagram jew l-a─žjar fra┼╝ijiet g─žall-istagramma.

Issa g─žandek twe─íiba g─žall-mistoqsija Dawn in-nies ma jimxux fuq instagram? Sib "min ma jimxi warajja"bl-g─žodda li pprovdejt u b'hekk tista 'tieqaf issegwi lil dawk li ma jsegwux warajja.

Jekk tixtieq l-informazzjoni, imma g─žandek dubji, tista 't─žalli l-opinjoni tieg─žek fil-kummenti jekk trid u taf, dejjem g─žandek l-g─ža┼╝la li tieqaf issegwi lil kul─žadd fuq Instagram. I─ő─őekkja wkoll l-a─žjar Applikazzjonijiet instagram li huma xejra f'2019 u differenti ittajpjar li je┼╝istu

Status ta 'Protezzjoni DMCA.com